1. Postanowienia ogólne.

1.1. Platforma usług działająca pod adresem http://vitalni.pl/ (zwana dalej Vitani) stanowi własność firmy AURUM Instytut Medycyny Holistycznej Dorota Chmielewska (zwanego dalej Sprzedającym), prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą AURUM Instytut Medycyny Holistycznej Dorota Chmielewska
adres firmy: 62-081 Wysogotowo ul. Wierzbowa 20 NIP: 77910662668 Regon: 302631110 wpisanego do CEIG tel: 882 107 486
1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z platformy usług Vitalni, a w szczególności prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta, zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów kupna-sprzedaży dotyczących produktów oferowanych przez Sprzedawcę, a także zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych. Niniejszy Regulamin określa również zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, które są świadczone jedynie w zakresie mającym umożliwić Klientom skorzystanie z usług świadczonych przez konsultantów drogą on line za pośrednictwem strony internetowej www.vitalni.pl.
1.3. Klienci mogą w każdym czasie uzyskać nieodpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu na stronach internetowych http://vitalni.pl/, w tym również pobrać i zarchiwizować treść Regulaminu lub też sporządzić jego wydruk. Regulamin jest ponadto udostępniany Klientom w toku procedury składania zamówienia.
1.4. Niniejszy Regulamin skierowany jest do klientów korzystających z usług platformy Vitalni, w pełnym zakresie usług.
1.5. Klienci mogą porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej, a także telefonicznie oraz drogą pisemną (dane kontaktowe jak w punkcie 1.1 Regulaminu), przy czym zamówienie Klienci składają poprzez wybranie konsultanta, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 3 niniejszego Regulaminu.
1.6. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach http://vitalni.pl/, odnoszące się do zamieszczonych tam usług, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

  1. Usługi świadczone drogą elektroniczną.

2.1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi polegające na umożliwieniu Klientom dostępu do konsultantów i odbycia konsultacji drogą on-line.
2.2. Usługa formularza zamówienia polega na umożliwieniu Klientom składania zamówień (oświadczeń woli) na usługi oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Vitalni.pl, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 3 Regulaminu. Usługa świadczona jest odpłatnie.
2.3. Do przeglądania oferty usług, składania zamówień oraz korzystania z wykupionej usługi niezbędny jest: komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet oraz systemem operacyjny umożliwiający uruchomienie przeglądarki internetowej (np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer) z obsługą skryptów Javascript, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). 
2.4. Sprzedawca informuje, że do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez sieć Internet należą w szczególności ingerencje osób trzecich (tzw. hackerów), wirusy komputerowe, konie trojańskie czy też spam (nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców). W interesie każdego użytkownika usług świadczonych za pośrednictwem Internetu jest zainstalowanie legalnego i aktualnego oprogramowania chroniącego urządzenie użytkownika przed ww. zagrożeniami.
2.5. Klienci korzystający z panelu usług zobowiązani są powstrzymać się od jakiejkolwiek działalności sprzecznej z prawem, w tym w szczególności od dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz od ingerowania w zawartość platformy lub jego elementy techniczne.
2.6. Reklamacje dot. usług świadczonych drogą elektroniczną można zgłaszać pisemnie lub poprzez pocztę elektroniczną (dane kontaktowe wskazane w punkcie 1.1. Regulaminu).
Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni.

  1. Procedura zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

3.1. Sklep przyjmuje zamówienia Klientów poprzez stronę internetową http://vitalni.pl/. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, nie później niż 24h przed datą konsultacji. Złożenie, przez Klienta Sklepu, zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
3.2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór konsultanta i świadczonej przez niego usługi na stronie http://vitalni.pl/ kliknięcie ikony “dodaj do koszyka”, wypełnienie formularza zamówienia, wybór sposobu płatności, a następnie zatwierdzenie i przesłanie zamówienia poprzez kliknięcie ikony “Kupuję”. Zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu pociągają za sobą obowiązek zapłaty.
3.3. Niezbędnym elementem procedury zamówienia jest zapoznanie się przez Klienta z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia usługi za pośrednictwem Sklepu i wymaga uzgodnienia warunków transakcji w innej formie.
3.4. Po złożeniu przez Klienta prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia Sklep niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa kupna-sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Tego rodzaju wiadomość elektroniczna stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy na odległość.
3.5. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim

  1. Ceny, płatność i dostawa usługi

4.1. Ceny usług prezentowanych na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto (tj. zawierają wszystkie składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich (PLN).
4.2. Po wybraniu i opłaceniu usługi klient otrzymuje prawo dostępu do usługi i możliwość skorzystania z niej w terminie wybranym przez siebie w trakcie zakupu usługi. 
4.3. Klient posiada 14 dni, od dnia zakupu usługi na zwrot dostępu do usługi on line, jednakże nie później niż 24h przed dniem usługi. Rezygnacja z usługi nie może nastąpić również w dniu, w którym usługa ma zostać wykonana. Klient może wybrać inny dzień, jeżeli w danym dniu, gdy usługa została wykupiona nie ma możliwości z niej skorzystać. Taka zmiana może być dokonana tylko raz dla danej płatności i w terminie do 14 dni od daty konsultacji, która nie doszła do skutku. 
4.4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena z chwili zakupu przez Klienta wybranej usługi.
4.5. Płatność za wybraną usługę jest płatna przy użyciu platformy „przelewy 24”, PayPal lub poprzez przelew elektroniczny.
4.6.Dostęp do usługi zostaje uruchomiony po zaksięgowaniu należności na koncie Sklepu.
4.7. Na wszystkie towary zamówione w Sklepie wystawiane są paragony fiskalne, rachunki lub faktury VAT -zależnie od deklaracji klienta

  1. Realizacja  usługi

5.1. Realizacja usługi dla Klienta jest dokonywana poprzez zewnętrzną platformę zoom do której klient otrzymuje link najpóźniej godzinę przed wyznaczoną konsultacją on line. W razie braku zgody przez klienta na połączenie poprzez aplikację Zoom wybierana jest inna forma kontaktu tj. Messenger, Wats’up lub telefon. 
5.2. Klient przed rozpoczęciem konsultacji otrzyma wyniki analizy, które zostaną omówione w trakcie spotkania. 
5.3. Po dokonaniu opłaty za konsultację klient jest zobligowany, najpóźniej 24h przed konsultacją przesłać na wskazany przez konsultanta email zdjęcie osoby dla której zostanie wykonana analiza, datę urodzenia, miejsce urodzenia oraz miejsce pobytu( miejscowość i kraj). Dane te są konieczne do wykonania analizy, która jest podstawą usługi. 
5.4. Wszystkie dane osobowe konieczne do wykonania analizy są chronione zgodnie z obowiązującą Polityką Rodo i mają zastosowanie wyłącznie w celu wykonania analizy. 
5.5. Po wykonaniu analizy wszystkie dane klienta są usuwane z urządzenia pomiarowego.
5.6. Dostęp do usług za pośrednictwem Sklepu odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz na wszystkich miejscach na świecie , gdzie jest dostęp do sieci internetowej on line. Wszelkie przewalutowania dokonywane są poprzez bank Klienta lub dostawcę płatności PayPal oraz przelewy24.
5.7. Czas realizacji usługi jest uzależniony od dostępności czasowej konsultanta tj. wolnego terminu w kalendarzu oraz wpływu środków na konto Sprzedawcy. Klient po dokonaniu płatności ma możliwość skorzystania z usługi w wybranym przez siebie terminie pod warunkiem, że pieniądze wpłynęły na konto Sprzedającego. O tym fakcie Klient zostanie poinformowany drogą mailową.5.5  W przypadku braku możliwości pojawienia się na konsultacji Klient ma obowiązek bezzwłocznego powiadomienia Sprzedającego o zaistniałym fakcie drogą elektroniczną 24h lub telefoniczną, na telefon konsultanta do którego była umówiona wizyta w godz. 9-17 pon.-pt.
5.8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do usługi w miejscach, w których jest ograniczony dostęp do sieci on-line, Klient posiada zbyt słabe łącze internetowe uniemożliwiające uruchomienie Internetu lub gdy klient nie posiada stosownej aplikacji w swoim telefonie lub komputerze, aby połączyć się z konsultantem.
5.9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbycia konsultacji w przypadku braku posiadania słuchawek lub głośników na wyposażeniu urządzeń elektronicznych jeżeli ma trudności w rozmowie przez telefon lub on line.
5.10 Sprzedawca nie odpowiada za brak możliwość otrzymania dokumentów udostępnionych do wydruku, w przypadku braku sprzętu drukującego lub dostępu do takiego urządzenia przez Kupującego lub w przypadku braku poczty email koniecznej do przesłania wyników analizy. 
5.11 Sprzedawca usług nie ponosi odpowiedzialności za brak gotowości Konsultanta do świadczenia usług, w terminie w którym została wyznaczona konsultacja. Konsultant osobiście powiadomi klienta w przypadku braku możliwości świadczenia usługi i zaproponuje nowy termin konsultacji lub zwrot płatności za konsultację. 

  1. Procedura rozpatrywania reklamacji.

6.1. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientom sprzedawanych rzeczy bez wad fizycznych i prawnych (rękojmia). W przypadku wadliwości nabytych towarów Klientom przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w części odnoszącej się do rękojmi (art. 556 i nast.).
6.2. Reklamację składa się na adres siedziby Sklepu, o którym mowa w punkcie 1.1 Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Klienta, informację o rodzaju wad i dacie ich stwierdzenia, żądanie Klienta, a w razie wątpliwości również jakiegoś rodzaju potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w Sklepie. Powyższa treść reklamacji ma formę zalecenia, a reklamacje o innej treści również będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.
6.3. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni.
6.4. Sklep nie udziela odrębnej gwarancji na udostępnione usługi
6.5 Reklamacji podlega wyłącznie techniczna część usługi tj.np. umówienie w tym samym terminie dwóch osób w wyniku zablokowania kalendarza. Merytoryczna część usługi tj. zakres wiedzy i otrzymane w czasie usługi treści nie podlegają reklamacji.

  1. Prawo do odstąpienia od umowy.

7.1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punktach 7.4, 7.5 i 7.8 Regulaminu. Pouczenie o prawie do odstąpienia, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
7.2 Warunkiem odstąpienia od umowy i zwrotu wpłaconej kwoty za dostęp do usługi jest poinformowanie Sprzedającego o odstąpieniu od umowy nie później niż w ciągu 14 dni od daty zakupu usługi, jednakże najpóźniej 24h przed datą usługi.
7.3. Klient może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) , jak również z formularza zwrotu wysyłanego na adres e-mail Klienta po wykonaniu zamówienia, jednak nie jest to obowiązkowe.
7.4. W przypadku odstąpienia od umowy umowę tę uważa się za niezawartą. Jeżeli Klient będący konsumentem złożył oświadczenia zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
7.5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), a w szczególności:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
Jeżeli klient nie skorzysta z usługi i nie odstąpi od umowy 24h przed dniem usługi umowę traktuje się jako zawartą, zwłaszcza gdy konsultant wykonał już analizę dla klienta, która stanowi podstawę zakupionej usługi.
7.6. Jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług (o ile takie usługi oferta Sprzedawcy w ogóle przewiduje) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłaci Sprzedawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy.
7.7 Każdego Klienta obejmuje 14- dniowy okres na zwrócenie towaru oraz odstąpienie od umowy bez podania przyczyny.
7.8 Klient otrzymuje zwrot pieniędzy tą samą metodą jaką dokonał płatności.

  1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

8.1. Jeżeli przedsiębiorca nie uznał reklamacji Klienta będącego konsumentem, a ten się nie zgadza z jego decyzją, może skorzystać z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
8.2. W szczególności Klient ma możliwość zwrócenia się do właściwego dla Sprzedawcy wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Mediacja ma charakter dobrowolny (obie strony muszą wyrazić na nią zgodę), a ewentualna ugoda stron także musi być wynikiem zgody pomiędzy obiema stronami. Skuteczne wniesienie wniosku o przeprowadzenie mediacji nie gwarantuje jej przeprowadzenia, ani tym bardziej jej wyniku.
8.3. Klient ma również możliwość zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przez stały polubowny sąd konsumencki przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej w województwie Sprzedawcy, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
8.4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Platforma ODR ułatwia rozstrzyganie sporu pomiędzy Klientem i Sprzedawcą przez niezależnego mediatora – online, bez potrzeby fizycznego kontaktu.   http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  1. Ochrona danych osobowych.

9.1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe swoich Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).
9.2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Klientom przysługuje prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia
.
9.3. Administratorem danych osobowych podanych przez Klientów jest Sprzedawca, o którym mowa w punkcie 1.1. Regulaminu.

  1. Informacja dla klienta, w związku z obowiązującym od 25 maja 2018r rozporządzeniem RODO o ochronie danych osobowych i zasadach ich przetwarzania.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że od dnia 25.05.208r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez AURUM INSTYTUT MEDYCYNY HOLISTYCZNEJ Dorota Chmielewska Pani/Pana danych osobowych.
Jednocześnie na podstawie art.13 Rozporządzenia informujemy, że od 25.05.2018r aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pan/Pana danych osobowych przez AURUM INSTYTUT MEDYCYNY HOLISTYCZNEJ Dorota Chmielewska:

10.1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest AURUM INSTYTUT MEDYCYNY HOLISTYCZNEJ Dorota Chmielewska z siedzibą w Wysogotowie pod adresem ul.Wierzbowa 20. Dane kontaktowe placówki nr telefonu : 881 913  e-mail: kontakt@auruminstytut.pl
10.2. Administrator nie wyznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Osoba odpowiedzialna za obsługę i przetwarzanie danych osobowych jest dostępna pod numerem 537197797 lub pod adresem e-mail: kontakt@auruminstytut.pl.
10.3. AURUM INSTYTUT MEDYCYNY HOLISTYCZNEJ Dorota Chmielewska przetwarza Pani/Pana dane adresowe w następujących celach:
10.3.1. handlowych i informacyjnych o produktach firmy AURUM INSTYTUT MEDYCYNY HOLISTYCZNEJ Dorota Chmielewska
10.3.2. promowania nowych produktów i usług dostępnych na platformie www.vitalni.pl
10.3.3. informowania o możliwościach przystąpienia do nowych usług
10.3.4. rejestracji na konsultacje  w celu zakupu usług na www.vitalni.pl
10.3.5. informowaniu o organizacji szkleń, spotkań, konferencji i innych form edukacyjnych realizowanych przez AURUM INSTYTUT MEDYCYNY HOLISTYCZNEJ Dorota Chmielewska
10.4. Pani/ Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
10.5. Pani/ Pana dane adresowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania:
10.5.1. w zakresie komunikacji przez okres wniesienia przez właściciela danych osobowych informacji o wykreśleniu danych osobowych lub likwidacji Administratora danych osobowych
10.5.2. w zakresie działań marketingowych Administratora i informowania o nowych produktach i zmianach ofertowych przez okres wniesienia przez właściciela danych osobowych informacji o wykreśleniu danych osobowych lub likwidacji Administratora
10.5.3. dane dotyczące newslettera usuwane będą po anulowaniu subskrypcji
10.5.4. dane dotyczące wysyłania sms usuwane będą po anulowaniu subskrypcji sms lub wykreśleniu danych osobowych z bazy danych przez ich właściciela
10.6. W związku z przetwarzaniem przez AURUM INSTYTUT MEDYCYNY HOLISTYCZNEJ Dorota Chmielewska danych osobowych przysługuje Pan/Panu:
10.6.1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art.15 Rozporządzenia
10.6.2. prawo do sprostowania danych , na podstawie art. 16 Rozporządzenia
10.6.3. prawo do usunięcia danych , na podstawie art. 17 Rozporządzenia
10.6.4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych , na podstawie art. 18 Rozporządzenia
10.6.5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia
10.6.6. prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia
10.7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1(a. Rozporządzenia tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym wybranym momencie pracy Administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
10.8. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO.
10.9. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu realizacji usług oferowanych przez AURUM INSTYTUT MEDYCYNY HOLISTYCZNEJ Dorota Chmielewska i utrzymanie kontaktu z klientem.
10.10. AURUM INSTYTUT MEDYCYNY HOLISTYCZNEJ Dorota Chmielewska pobiera od Pani/ Pana niezbędną ilość danych potrzebnych do realizacji usług zgodnych z wybraną przez Panią/Pana ofertą .
10.11. Klient zapisujący się do newslettera i/ lub powiadomień SMS:
10.11.1. wyraża zgodę na otrzymywanie droga elektroniczną na wskazany adres email i/lub numer telefonu informacji handlowej w rozumieniu art. 10. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług droga elektroniczną od Sprzedawcy
10.11.2. wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych przez Sprzedawcę
10.11.3. wyraża zgodę na wykorzystanie komunikacji e-mail i/lub sms w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004r Prawo telekomunikacyjne przez Sprzedawcę

  1. Postanowienia końcowe

11.1. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa konsumenta przewidziane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). Dlatego też postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów wynikających z przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumentów korzystających ze Sklepu. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ww. ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
11.2. Zmiana Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów nabytych przed dniem wejścia w życie zmian.
11.3. Załącznikami do umowy są: 1. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Załączniki te stanowią integralną część Regulaminu.
11.4. Regulamin obowiązuje od dnia 01 października 2023 r.

 

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta)

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty zakupu usługi , bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Warunkiem uznania odstąpienia od umowy i uznania prawa do zwrotu poniesionych nakładów finansowych na dostęp do usługi jest poinformowanie 24h przed dniem wykonania usługi o odstąpieniu od umowy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (adres sklepu: 62-081 Wysogotowo ul. Wierzbowa 20 tel. 881 913 388 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną lub telefon).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy załączonego do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy :

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o skorzystaniu z prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji. Po potwierdzeniu daty poinformowania konsultanta o odstąpieniu od umowy i zgodności nie później niż 24h przed dniem konsultacji opłata za konsultację zostanie zwrócona.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:
Aurum Instytut Medycyny Holistycznej
ul. Wierzbowa 20
62-081 Wysogotowo

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):
………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………….

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):  …………………………………………………………………………………..

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów):   …………………………………………………………………………………..

– Adres konsumenta(-ów): …………………………………………………………………………………..

– Podpis konsumenta(-ów):……………………………………..
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dane przetwarzane są przez firmę Aurum Instytut Medycyny Holistycznej zgodnie z informacjami zawartymi w polityce prywatności oraz regulaminie strony.